Привет, Гость!
На главную
Вход
Свежие новинки
1 2 >>

ERIMGA XIYONAT

Добавил:admin (07.09.2018 / 10:33)
Рейтинг:rating 3 article (0)
Прочтений:947
Комментарии:0
Бир куни
эримнинг
ишхонасидагилар табиат
куйнига саёхат уюштиришди.
Эрим факультетнинг ёш
укитувчиларидан булгани учун
унга бозор килиш
топширилибди. У студентлари
билан бозор килиб, мени олиб
боргунча вакт утди. Биз
борганда деярли барча
микроавтобуслар тулиб
булганди. Эплаб жой топиб
беролмагани учун эримдан
жахлим чикди ва шартта уйга
кайтишга карор килдим. Эрим
жахлим чикканини куриб, -
хозир шошмай туринг, Нигор!-
деди. Мен : -Шу лаллайиб
юришингизда, уша ерда ут
ёкарликни сизга юклашади.
Сиздан бошка малайликка одам
колмаганмиди?-дедим. Эрим-
Энди домлалар илтимос
килувдида, ёшсиз деганига
бордим. Куйинг, жахл килманг,
хозир машина топамиз,-деди.
Мен кузимга келган ёшларни
артдим. Эрим нарирокда турган
студент боллардан бирини
чакирди:-Хуршид! Бир йигит:-
Лаббай, Бахром ака!-деб
келди.-Машинангиз буш булса,
кенойингизни олиб кетсангиз,
илтимос,-деди. Йигит:-Майли!-
деди. Кейин эрим билан бирга
майда чуйда солинган
сумкачаларни кутариб,
нарирокда турган БМВ
машинасини эшигини очди. –
Кенайи, оркада юклар бориди,
олдига уирволасизми,-деди.
Жудаям жахлим чикиб
турганидан, индамай утирдим.
–Хуршид, сизлар
кетаверинглар,-деди эрим.-Ха,
айтгандай, кенайингиз жой
ичмаганди, Туман марказида
чой ичарсизлар,-деб пул
узатди. –Эй, Бахром ака! Мени
жа унча пастга урманг,-деб
мулозамат килди. «Узингни
курсатамй ул!»-дедим ичимда.
Кейин эримга-Сизчи,
бормисизми, университетнинг
короувли ишга келмабдими,
коровуллик киласизми?-деб
захримни сочдим. –Мен
бозорликларни олиб бораман.
Уша ерда гаплашамиз-деди
эрим. –Нигор, булдида энди,
дам олгани кетяпсиз-у,
азагамас. Мен кулимни
силтадим:-Эй, сизга
барибирмас. Хаар куними аза
билан дам олишдан фарки йук.
Эрим :-Майли, кетверинглар!,-
деди. Йигит магнитафонини
куйди. Шух кушиклар янграй
бошлади. Анча вакт ойнадан
йулга караб, индамай кетдим. -
Кенайи, домла айтгандай азага
кетмаяпмизу. Келинг, танишиб
олайлик, узок йул. Гаплашиб
кетсак йул кискарамиди?-деди.
Энсам котиб:-Йулга карасангиз,
яхши булармиди?-дедим унга
карамасдан. –Оркадаям
кузингиз борми, сизга
караётганимни каердан
билдингиз?-деди йигит.-Ха,
бечора Бахром ака! Сиз уни
шунчалик каттик севишингизни
билмас эканда.-Сизга нима?-
дедим. –Сизи исмиз Нигора,
буни биламан меники Хуршид,-
деди йигит. Кейин кулини
чузиб, бурнимдан бурнимни
чимчилади:-Очилиб утиринг
кенайи! Мен унда буни
кутмаганим учун шартта унга
бурилдим.-Узр, кулим кетиб
колди,-деди йигит. У ростдан
куркиб кетдими, куриниши
жудаям кулгили ахволда эди.
Кулиб юбордим.-Боракансизу»-
деди у.
Энди йигитга эътибор карадим.
Жудаям келишган йигит экан.
Опок футболкаси узига
ярашган, машина рулини
бошкарганда кучли кулидаги
мушаклари буртиб чикарди.
Калта шорти кийиб олган,
оёклари хам
спортчиларникидек бакувват
эди. –Боксермисиз-деб
сурадим. –Сизга боксерлар
ёкадими, афсус курашчиман,-деди йигит кулиб. Кулганда
узига ярашган опок тишлари
ярк этиб кетди. –Ростланам
узингиз ёлгиз кетармидиз у
ёкка? Мен чикмаганимда-
дедим. –Йук, нега уртокларим
чикишарди-деди йигит.- Ха,
шунака денг. Бирорта
гузалнинг урнини эгаллаб
олдимми,деб уйлагандим,-
дедим мен. –Эй кенайи, хамма
гузаллар сизни олдингиздан
утаверсин. Кенайи, сизни
бошкаси олиб кетса узимни
кечира олмасдим,-деди у. –
Оббо, мунча кенайиладингиз.
Исмимни биласизу,-дедим мен.
–Узр кена…, кечирасиз Нигор,
жахлингиз чикса янаям очилиб
кетаркансиз. Нигор десам
майлими?-деди у. –Узингизга
ёкканини айтинг,-дедим. –
Узимга ёккани булса, яням
жахлиз чикса керак, асал,-деди
у. –Машинангизга утирган
хамма кизларни аса дйсизми-
дедим. –Хамманиям
чикаравермайман, кейин
хаммаям сизга ухшаган
асалмас,-деди Хуршид. –Хозир
захар деятувдизку! –Захар
булсангиз хам одамга ширин
улим бахш этадиган ширин
асалсиз,-деди Хуршид. Хуллас
у билан тезда чикишиб кетдик.
Жудаям шух йигит экан.
Кетгунча эр-хотин ва уларнинг
жазманлари хакидаги
латифалардан айтиб ичагимни
узди. Хатто бир-икки марта
куллари куксимга, сонларимга
тегиб кетди. Мен бунга купам
эътибор бермадим.
-У ерга борганмисиз аввалам,-
дедим мен. –Ха, огайнилар
билан тез-тез бориб турамиз,-
деди Хуршид. –Демак ипидан
игнасигача биларкансизда!
Тузукрок жойлари борми-, деб
сурадим. –Ха, борайлик,-узим
сизни олиб кочиб кетаман,
майлими?-деди у. – Курамиз!
Бошка жононларни уволига
коларканманда,-дедим.
Хуршид:-Хамма жононлар
сизни олдингизда дам олсин,-
деди шартта юзимдан упиб
олди. Кизариб кетдим. –Нигор,
аса кечиарсиз,деди.
Шу пайт телефонии
жиринглади. У телефонда
гаплаша бошлади:-Канака киз!
Кизмас кенайи! Бахром акани
хотинику, курмисан,-деди.-
Билмадим, огайни, бошимни
огритма. Кейин кулди-да
телефонни учирди. –
Огайнилар, канака чиройли
кизни оиб кетяпсан,деб
суршаяпти деди.
Туман марказига етиб келдик. –
Энди асал кизни корнини
туйдирамиз, кани кетдикми,-
деди. Мен машиндан
тушарканман,-Бозор якинми?-
деб сурадим. –Ха, деди у,-
тинчликми? –Унда оркадан
сумкмни олиб берсангиз, пул
олволай,-дедим. –Нимага? –
Чумилиш кийими олмагандим,
шунга. –Эй асал, узим сизга
ярашадиганини оли
бераман,деди Хуршид ва
кучоклаб четга сурди.-Сал
сурилсинлар, асалим.
Машинани ёпаиб куяй.
Корнимизни туйгазиб, кийим-
кечаклар оралаб кетдик.
Чумилиш кийимлари турган
ерга келганда, у тортинмасдан
менга улчаб курар, бу ранг
утиришмади, униси ярашмади
деб кийим танларди. Сотувчи
аёл- Куёв боланинг диди
нозик экан, синглим. Хушёррок
булинг, бошкалар илиб
кетмасин,-деди менга. –Эй, опа,
асалимни йулдан урманг. Узи
келгунча у кизга карама, бу
икзга карама деб келди. Бу
ерда кузим кизларга яйраб
карасин,деди Хуршид. Сотувчи
аёл –ха, айёр,-деб кулди.
Кийим танладик ва машинга
утирдик. Хуршид мени
кучоклаб олдида: менга колса
сизни кийимсиз
чумилтирардим,-деди.Мен :булди, чегарадан
чикмайлик,-дедим гарчи унинг
гаплари, муомаласи менга
ёкаётган булса-да. У кулини
кутариб,-булди, булди,
асалнинг гапи гап,-деди.
Биз келганда дам олиш жойи
одамар билан гавжум экан. Мен
сумкамни олдим-да, Хуршидга
рахмат айтиб эримни изладим.
У мени куриб олдимга келди:
Яхши етиб келдингизми?
Корнингизни
туйдирдингизми? Юринг сизни
аёллар билан таништириб куяй,
бирга айланасизлар,деди. –
Сизчи? Сиз нега айланмисиз?
Бу ердаям коровул йук эканми,
сизи ишга олишдими? Ё ут
ёкувчиликка тайинлашдими?-
дедим жахл билан.- Бунака
экан мени нимага олиб
келдингиз? Узиз
келормабсизд. –Нигор, 1-2та
домлаларни таабалар билан
овкат киишга тайинлашди.
Устозларга йук дейолмиман-
у,тушунинг. Узиз таниган
опаларам бор, юринг ушаларни
олдига олиб бораман,-деди
эрим куйиб-пишиб. –Боринг,
козонга оловизи ёкинг, яна
домлариз оч колмасин. Узимам
айланавераман. Адашиб
колмиман, ёш боламасман,-
дедим. Кейин сумкани узатиб:-
Лаш-лушларингизни
олинг,дедим-да, узимни
сумкамни кутариб йулга
тушдим. Эрим оркамдан караб
турди-да, кейин учок бошига
кетди.
Мен аста юриб, боа-чакалари
билан гувиллашаётган аёллар
томон юрдим. Шу пайт:-
Нигора!-деган овоз эшитилди.
Скачать txt | fb2
1 2 >>
На главную
0 / 26 © UzBOM.Ru

Uzbekcha seks Videolar, SeksUz Узбекча секс-Seks.uz uzbekcha seks Seks Seks.Uz UzBOM.Ru Seks.Ru Sex.Uz Sex.Ru секс хикоялар секс ру | Порно видео эротика в 3gp | Порно фото Порно видео Секс yangi sex videolari, uzbek yulduzlari seksi, Срыв целка селка, Жесткое порно, Смотреть жесткое порно, Смотреть порно видео, Лучшее порно, Порно анал, Порно онлайн бесплатно, Порно зрелых, Групповуха Порно видео эротика в 3gp | Порно фото Порно видео Секс ХХХ раздел Узбекча секс видеолар,hikoyalar, Скачать порно на телефон Sex Video!
weplog.rusexstat.ruUzMOB.Rustatok.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!SEAWAP.Ru